Oversigt over ofte stillede spørgsmål:

 

Bestyrelsen har lavet en oversigt over ofte stillede spørgsmål. Klik på den grønne pil til venstre for spørgsmålet, hvorefter svaret bliver foldet ud. 
Hvis du har emner eller spørgsmål, som du mener bør medtages, så skriv gerne til bestyrelsen. 

Det tages forbehold for at love, regler og retningslinjer kan være ændret, siden svaret blev givet, samt at links til eksterne hjemmesider ikke længere virker. Det skal endvidere anføres, at det altid påhviler den enkelte husejer at overholde gældende love, regler og retningslinjer, og at grundejerforeningen og bestyrelsen ikke kan gøres ansvarlig for de anførte oplysninger.


Grundejerforeningens ansvar og opgaver:

Hvad er grundejerforeningens ansvar og opgaver?Grundejerforeningens opgaver og ansvar er defineret i foreningens vedtægter:
 1. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse og glatførebekæmpelse af private fællesveje, fællesstier og fælles friarealer, regnvandsbassiner, regnvandsanlæg, belysning, støjvolde, bæk/å, kloakker og andre ledninger inden for grundejerforeningsområdet, i det omfang disse opgaver ikke overtages af kommunen, forsyningsvirksomheder eller andre.
 2. Regnvand afvandes naturligt til Tunbækken. Lokalplanen stiller krav om, at der reserveres den nødvendige plads til etablering af regnvandsforsinkelse indenfor grundejerforeningens område, inden udledning til Tunbækken. Grundejerforeningen har i øvrigt pligt til at sørge for bekæmpelse af "bjørneklo". 
 3. Grundejerforeningen har pligt til at forestå drift, vedligeholdelse og fornyelse af den private fællesvej/stamvej som er beliggende på bl.a. grundejerforeningens område, jf. bl.a. lokalplanens kortbilag 4. Der forventes stiftet et vejlaug og/eller en overordnet grundejerforening til varetagelse af disse opgaver, jf. § 4, stk. 2. 
 4. Grundejerforeningen varetager i øvrigt i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning herom medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme. Generalforsamlingen kan vedtage regulativer, som skal følges af de enkelte ejere, og som regulerer udseende af ejernes ejendomme, herunder farver, hegn, tilbygninger mv., som ikke er direkte reguleret af lokalplanen og servitutter, eller kræver byggetilladelse. 
 5. Grundejerforeningen er berettiget til, ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån, at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor. 
 6. Grundejerforeningen er pligtig at tage skøde på de i stk. 1 nævnte fællesarealer, fællesanlæg, fællesveje, fællesstier m.v.
 7. Såfremt der måtte etableres fælles regnvandsanlæg for nogle af grundejerforeningens medlemmer, er de berørte medlemmer ved påkrav forpligtede til at være medlem af kommende regnvandslaug, som i givet fald skal stå for drift og vedligeholdelse af fælles regnvandsanlæg.   
 8. Grundejerforeningen er forpligtet til at stille nødvendige fællesarealer til rådighed for eventuel etablering af fælles regnvandsanlæg med dertil hørende tekniske installationer, herunder ledninger og tanke, boringer, pumper, serviceveje m.v. I påkommende tilfælde forventes der stiftet et eller flere regnvandslaug til varetagelse af driften og vedligeholdelsen af disse anlæg/tekniske installationer, jf. stk. 7.
Kan grundejerforeningens bestyrelsen rådgive mig? Nej - grundejerforeningens bestyrelse må ikke rådgive de enkelte grundejere, idet bestyrelsen og de enkelte medlemmer ved forkert rådgivning kan ifalde ansvar. Det har bestyrelsen og de enkelte medlemmer i nogen forsikring imod.


Bestyrelsesmøder og generalforsamling:

Hvornår afholdes bestyrelsesmøder og generalforsamling?På hjemmesidens kalender fremgår de månedlig ordinære bestyrelsesmøder.

Generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægterne i april måned.

Jeg har ikke modtaget en indkaldelse (udsendes ca. 3 uger forinden)?

Du skal sikre dig, at det er den korrekte mail, der er registreret i vores system. Såfremt du har opdateret din mail, må du meget gerne sende en mail med opdateringer til info@gf-schaefergaardsvej-a1.dk. Ellers risikerer du, at du ikke modtager indkaldelser eller nyhedsbreve. Du kan finde tidligere nyhedsbreve her.

Jeg har ikke selv mulighed for at deltage til generalforsamling, hvordan afgiver jeg min fuldmagt? Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan du vælge at give en skriftlig fuldmagt til en anden ejer. Orienter gerne bestyrelsen på info@gf-schaefergaardsvej-a1.dk på forhånd.


Medlemskab og kontingent:

Er det obligatorisk at være medlem af grundejerforeningen? Det er obligatorisk som grundejer i vores område at være medlem og betale kontingent til grundejerforeningen. Kontingentet fastsættes årlig på generalforsamlingen og er på nuværende tidspunkt fastsat til 5.000 kr. pr. år. Kontingentet betales i 2 rater om året med 2.500 kr. pr. rate. Kontingentet forfalder 1. april og 1 oktober.

Jeg har lige overtaget min bolig, hvornår er der frist for betaling af første betaling af kontingent?Hvis du er første ejer af ejendommen – dvs. ejendommen er overtaget direkte fra Lind & Risør, så skal første betaling af kontingent til grundejerforeningen betales senest 14 dage efter overtagelsesdato. Hvis du ikke er første ejer af ejendommen, så skal du betale kontingent til grundejerforeningen ved først kommende forfald, dvs. enten 1. april eller 1. oktober. Kontingent til grundejerforeningen for perioden fra din overtagelse til først kommende forfald reguleres mellem køber og sælger på refusionsopgørelsen, og grundejerforeningen er ikke involveret heri.

Skal jeg betale for 6 måneders kontingent, selvom der er kortere tid til næste kontingentopkrævning? … og hvordan får jeg refunderet pengene? Som første ejer af ejendommen kan perioden fra din overtagelse af ejendommen og frem til først kommende forfald, dvs. enten 1. april eller 1. oktober være kortere end 6 måneder. Ved første betaling indbetales dog 6 måneders kontingent uanset overtagelsesdato. Vores kasserer beregner herefter det korrekte kontingent for perioden fra din overtagelse til først kommende forfald, og refunderer for meget indbetalte kontingent til dig hurtigst muligt – almindeligvis inden for den første måned. Herefter opkræves kontingent automatisk på det tilmeldte betalingskort halvårligt pr. 1. april og 1. oktober. Spørgsmål omkring kontingent sendes til kassereren, som du finder under oversigt over Bestyrelsen.

Hvor finder jeg vejledningen til betaling af kontingent?På vores hjemmeside findes vejledning til betaling af kontingent under menupunktet ”Diverse”.


Kommunikation til og fra grundejerforeningen:

Hvordan kontaktes bestyrelsen? Bestyrelsen kan kontaktes via hjemmesiden, hvor du finder kontaktinformationer.

Du kan også sende en mail til info@gf-schaefergaardsvej-a1.dk.

Er grundejerforeningen på de sociale medier?Nej, grundejerforeningen er ikke oprettet på de sociale medier. Al kommunikation fra grundejerforeningen er på grundejerforeningens hjemmeside eller udsendt via mail.

Grundejerforeningens bestyrelse har oprettet en profil på Facebook, som alene anvendes til at oplyse om grundejerforeningens arrangementer – f.eks. generalforsamling. Bestyrelsens Facebook profil besvarer ikke på spørgsmål fra grundejerne. Alle spørgsmål skal stilles på mail til bestyrelsen og besvares alene på mail.

Hvilke ordensregler er der i grundejerforeningen?r ingen specifikke ordensforskrifter for grundejerforeningen. Grundejerforeningen har således ingen regler for, hvornår der må arbejdes på ejendommen, regler for husdyr, slåning af græs, eller afspilning af høj musik udover det som allerede ligger Ordensbekendtgørelsen.

Bestyrelsen opfordrer til en åben dialog mellem grundejerne og at de enkelte grundejere udviser respekt for hinanden. Vi bor meget tæt i vores område, så tag hensyn og orienter din nabo, når du skal larme om aftenen eller i weekenden.

Hvornår kan jeg forvente svar på min henvendelse fra bestyrelsen?

Bestyrelsen mødes en gang om måneden. På mødet drøftes nye henvendelser fra grundejerne, og varetagelsen heraf fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen bestræber sig på at behandle og besvare alle henvendelser senest en uge efter afholdelse af bestyrelsesmødet. Der kan således gå op til 5 uger fra du har sendt din henvendelsen til du kan forvente et svar.


Udvalg:

Hvad er et udvalgs formål og opgave?Bestyrelsen kan nedsætte udvalg i henhold til grundejerforeningens vedtægter med henblik på, at udvalget løser specielle opgaver i grundejerforeningen. Et udvalg kan bestå af grundejerforeningens medlemmer og ledes af en udvalgsformand, som skal være en person fra bestyrelsen, så det sikres, at udvalgets arbejde er forankret i grundejerforeningens bestyrelse.

Et udvalg kan ikke træffe økonomiske beslutninger, men kan udarbejde forslag til bestyrelsens behandling og godkendelse. Rammen for alle udvalg er således at undersøge muligheder, foreslå forskellige løsninger og komme med indstillinger til aktiviteter og indkøb.

Hvilke udvalg har grundejerforeningen nedsat, og hvad er deres formål?Grundejerforeningen har på nuværende tidspunkt nedsat et naturudvalg, et aktivitets-/socialt udvalg og et legepladsudvalg.
 • Naturudvalg: Rammen for udvalget er at undersøge løsninger i vores fællesområder, hvor vi integrerer naturen omkring os bedst muligt.  
 • Aktivitet/Socialt udvalg: Rammen for udvalget er at foreslå sociale aktiviteter med formålet at etablere et godt fællesskab og rart naboskab i området. Udvalget kan engagere flere personer ved selve gennemførelsen af de enkelte aktiviteter.
 • Legepladsudvalg: Rammen for udvalget er at undersøge muligheder for etablering af legeplads, herunder undersøge muligheder for placering, hvilken atmosfære legepladsen skal have, undersøge lokalplanens rammer, samt vurdere de økonomiske rammer for de forskellige forslag.

Alle udvalg refererer til bestyrelsen og kan ikke træffes økonomiske beslutninger.

Hvordan melder jeg mig til et udvalg?

Alle medlemmer af grundejerforeningen kan deltage i et udvalg. Der er ikke fastsat et maksimalt antal medlemmer af et udvalg. Det er udvalgets formand, der bestemmer, om der skal optages flere udvalgsmedlemmer under hensyntagen til, at udvalget skal kunne fungere effektivt. 

Hvis du er interesseret i at være en del af et udvalg, kan du tilmelde dig ved at kontakte udvalgene på følgende mails:


Fællesarealer og veje:

Hvornår overtager grundejerforeningen fællesarealerne? Grundejerforeningen overtager fællesarealet, når Lind & Risør melder dem færdige. Sidste del af fællesarealerne forventes at blive overtaget i udgangen af 2023, hvor det sidste hus er bygget færdigt.

Hvornår kommer der en legeplads?

Der kan tidligst etableres en legeplads, når grundejerforeningen har overtaget fællesarealerne fra Lind & Risør. Grundejerforeningen forventer at overtage sidste del af fællesarealerne ved udgangen af 2023. Herudover skal grundejerforeningen have en økonomisk opsparing til anvendelse til legeplads. Grundejerforeningen har nedsat et legepladsudvalg, som arbejder med forslag og løsninger til legeplads.

Hvad er parkeringsreglerne i vores område? Områdets parkeringspladser er underlagt reglerne for privat fællesvej, og derved er underlagt Egedal Kommunes parkeringsregler. Grundejerforeningens generalforsamling har i tilknytning hertil vedtaget et regulativ for anvendelse af fælles parkeringspladser, hvori vi har opstillet nogle henstillinger til parkering af større erhvervskøretøjer. Bestyrelsen henstiller generelt til dialog mellem grundejerne, og at der udvises hensyn til andre beboere og deres udsigt ved parkering af større varevogne, kassevogne og mindre lastbiler.  


Hvad er reglerne for parkering af campingvogne og trailere?

Der er ikke indrettet p-pladser til campingvogne eller trailere på grundejerforeningens område.

Det er tilladt at parkere campingvogne og trailere kortvarigt ved klargøring og pakning. Vær i denne forbindelse opmærksom på, at Egedal Kommune har parkeringsregler for campingvogne og trailere, som også gælder i grundejerforeningens område. 


Hvem skal jeg kontakte, hvis der er problemer med gadebelysningen?

Gadebelysningen ejes hhv. af Egedal kommune og Lind & Risør.

Egedal kommune har overtaget gadebelysningen på følgende områder: Schæfergårdsvej, Skindengen, Lammeengen, Fåreengen & Vædderengen. 

De restende områders gadebelysning ejes af Lind & Risør, som vil overdrage gadebelysningen ved afslutning af byggeriet til Egedal Kommune. Grundejerforeningen har og vil ikke få noget at gøre med driften af gadebelysningen. Hvis du oplever problemer med gadebelysningen, skal du kontakte: 

For Schæfergårdsvej, Skindengen, Lammeengen, Fåreengen & Vædderengen: EDF Danmark på tlf. 7259 9820 eller pr. mail driftegd@edf-dkj.com 

For de restende enge skal Lind & Risør kontaktes på Vagttelefon 20 98 73 00 eller Egedal Kommune (7259 6000 eller udenfor almindelig åbningstid 7259 9820).

Hvem står for vintertjenesten – dvs. snerydning og glatførebekæmpelse?Grundejerforeningen er ansvarlig for snerydning og glatførebekæmpelse på veje, fortov og stier i grundejerforeningens område. Snerydning og glatførebekæmpelse på Schæfergårdsvej varetages af Egedal Kommune.

Lind & Risør har uden beregning tilbudt grundejerforeningen at forestå snerydning og glatførebekæmpelse på veje og stier, så længe de arbejder i området.

Vær opmærksom på, at det er den enkelte grundejer som selv har ansvaret for snerydning og saltning foran eget hus – dvs. som minimum egen indkørsel og indgang.

Hvem står for at bekæmpe bjørneklo?Bjørneklo skal bekæmpes, og grundejerforeningen bekæmper bjørneklo på de overtagede fællesarealer. Ikke overtaget fællesareal bekæmpes af Lind & Risør.

Den enkelte grundejer er selv ansvarlig for og har pligt til at bekæmpe bjørneklo på egen grund.

Egedal Kommune bekæmper selv bjørneklo på deres områder, men hvis du ser bjørneklo på kommunens område, kan du anmelde det til kommunen via "Tip Egedal" appen.


Huse og tekniske anlæg:

Hvilke regler er der for husenes ydre fremtræden, markiser m.m.? Overordnet set er husenes ydre fremtræden reguleret i lokalplanen for området. I tilknytning til lokalplanen har grundejerforeningens generalforsamling vedtaget et regulativ for husets ydre fremtræden, som direkte regulerer træværk samt etablering af markiser, solsejl og pergola.

Det er den enkelte grundejers ansvar at indhente byggetilladelse fra kommunen, hvis dette er nødvendigt, ligesom bestyrelsen generelt henstiller til dialog med dine naboer om dine planer, inden du går i gang.


Hvordan betales for årligt eftersyn af rottespærren? Grundejerforeningen betaler for et årligt eftersyn af din rottespærre. Det er vigtigt for alle grundejere, at rottespærrerne virker, så rotterne holdes nede i kloakken, og de ikke får adgang til vores huse. Alle grundejere i grundejerforeningen får foretaget et årligt eftersyn af rottespærren betalt af grundejerforeningen som en del af dit grundejerforeningskontingent.

Hvilke typer hegn må jeg opsætte?Alle former for hegn er reguleret i hegnsloven og i lokalplanen. Der er forskellige regler for forskellige former for hegn. Bestyrelsen opfordrer til dialog mellem naboer om eventuelle ændringer til hegn, som kan påvirke udsigt, men også om eventuelle hegnsløsninger, som kræver at man sætter det fast i fælleshegn/skur.
 • Hegn mod skel: Hegn mod skel – dvs. på din grund ud mod fællesareal eller vej - må kun være et levende hegn (dvs. hæk eller busk) i en højde af max 1,5 m. Hegnet skal plantes på egen grund 40 cm fra skelgrænsen. På indvendig side må der suppleres med et let trådhegn i en højde af max 1,5 m.
 • Hegn på egen grund: Hegn på egen grund er hegn opsat længere inde på din grund end i skel. Disse hegn reguleres i hegnsloven. Hegn på egen grund ikke må være til ulempe for naboen, og det må ikke være højere end fælleshegn (1,5 meter) med tillæg af afstand til skel.
Hvordan er ansvarsforholdet mellem kloakledninger og stikledning?

Novafos ejer og vedligeholder alle kloakledninger – det vil sige alle installationer i vejen frem til det enkelte hus’ stikledning. Stikledningen, som er kloakføringen på den enkelte grundejers ejendom, ejes af grundejer selv og vedligehold af stikledningen påhviler derfor den enkelte grundejer.


Hvordan laver jeg en rabatordning?

Hvis du har forslag til vedligeholdelsesopgave eller rabatordning, som du tænker kunne være interessant for flere eller alle grundejere, så skriv gerne til bestyrelsen via hjemmeside. Bemærk, at det er kun bestyrelsen, som har ret til at indhente tilbud og indgå aftaler og rabatordninger på vegne af GF Schæfergårdsvej A1. 

Hvis du selv har en ordning, som du tænker kunne være interessant for andre grundejere, er du naturligvis velkommen til at indhente tilbud og indgå aftaler mv. i eget regi. Det er i denne forbindelse din pligt at sikre, at leverandøren er klar over, at aftalen ikke er indgået med grundejerforeningen.


Hvilke tilbud og rabatordninger har grundejerforeningen allerede lavet?

Bestyrelsen har allerede indhentet tilbud og indgået rabatordninger på eksempelvis vedligehold af varmepumper og indkøb af filtre, som de enkelte grundejere kan vælge at bruge. 

Det er helt op til den enkelte grundejer, hvilken leverandør du ønsker at bruge, og bestyrelsen har ikke noget ansvar for brugen af disse tilbud.


Alt om affald:

Hvordan sorterer jeg mit affald?

I vores områder er vi underlagt Egedal Kommunes regler for affaldssortering. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal sortere dit afhold, så kan du finde vejledning i Egedal Kommunes sorteringsguide.


Hvad gør jeg med noget helt specifikt affald? Hvis du ikke ved, hvordan du skal sortere noget helt specifikt affald, så har Egedal Kommune lavet en digital sorteringsguide.


Hvad skal jeg gøre ved mit haveaffald?Haveaffald skal afleveres på genbrugspladsen. Haveaffald omfatter alt organisk affald, som kommer fra din have - f.eks. afklippet hæk, ukrudt, visne planter, afklippet græs mv. Nærmest genbrugsplads er Smørum Genbrugsstation, Hassellunden 2B, 2765 Smørum. 

Haveaffald må ikke kommes i de opstillede affaldsbeholdere til bioaffald eller restaffald.

Hvornår bliver der hentet affald? Med selvbetjeningsløsningen "Mit affald" kan du bl.a. finde informationer om, hvornår affald bliver hentet fra dit område. Du kan også hente app'en "Affaldsportal". 

Da vi har fælles affaldsordning på store dele i vores område, kan det godt være at en specifik affaldstype - f.eks. "madaffald" - ikke er registreret på din ejendom, så prøv at søge på den adresse som ligger nærmest affaldsbeholderen. F.eks. er affaldsordningen på Fåreengen registreret under Fåreengen 1.


Hvad kan jeg gøre, når affaldscontainere er fyldte? Du kan melde manglende tømning af affald til Egedal Kommune via selvbetjeningsløsningen "Mit Affald” på Egedal Kommunes hjemmeside. Du kan også hente app'en "Affaldsportal"


Senest opdateret 25. september 2022